O szkoleniu

Kurs daje dodatkowe punkty przy przyjmowaniu do pracy w Straży Pożarnej, Policji.

Zasadniczym założeniem kursu jest przygotowanie osób działających w ramach jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w miejscu zdarzenia.

Podstawa prawna organizacji kursu:

Czas trwania: 66 godzin zajęć w tym:

 • 25 godzin zajęć teoretycznych,
 • 41 godzin zajęć praktycznych prowadzonych zgodnie z planem nauczania.

 

Osoby uczestniczące w kursie zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 • organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne,
 • bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia,
 • zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu,
 • elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe,
 • poszkodowany nieprzytomny,
 • resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne),
 • zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną,
 • wstrząs,
 • inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy,
 • zatrucia, podtopienie,
 • urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn,
 • urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru,
 • taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka,
 • ewakuacja ze strefy zagrożenia,
 • udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych,
 • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych,
 • zajęcia do dyspozycji prowadzących.

Warunki uczestnictwa w kursie

W kursie mogą wziąć udział WSZYSCY CHĘTNI, którzy:

 • dokonali opłaty za szkolenie,
 • wypełnili i złożyli kartę zgłoszenia na szkolenie.

TYLKO osoby, zatrudnione lub będące członkami organizacji wymienionych poniżej (zgodnie z Art. 15 Ustawy dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2195), będą mogły przystąpić do egzaminu na Ratownika:

 • strażacy zatrudnieni / pełniący służbę w Państwowej, Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • policjanci,
 • żołnierze,
 • Straż Graniczna,
 • członkowie społecznych organizacji ratowniczych, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy i zostały wpisane do jednostek współpracujących z system Państwowego Ratownictwa Medycznego.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU NA RATOWNIKA:

Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest udokumentowanie przed rozpoczęciem kursu (np. skan legitymacji, skierowanie z pieczątką z jednostki macierzystej) członkostwa / służby lub zatrudnienia w w/w formacjach.

Uczestnicy (osoby zatrudnione lub będące członkami organizacji wymienionych w Art 15 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2195), którzy odbyli kurs i złożą egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy uzyskania uprawnień ratownika w rozumieniu Art. 13. 1. Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2195).

Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:


Zapis na szkolenie

 W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:

 • dowód uiszczenia opłaty,
 • kartę zgłoszenia na szkolenie.

 


Opłaty

 

Przy zgłoszeniu większej liczby osób z jednej firmy/instytucji - możliwe rabaty!

 

Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika szkolenia, ew. nazwę firmy,
 rodzaj szkolenia.

Informujemy, że od dnia 13 listopada 2016 ze względu na wycofanie się Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z prowadzenia Punktów Kasowych w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie nie będzie możliwości dokonywania opłat gotówkowych na rzecz WORD w Warszawie. Terminy szkoleń

 

Brak wydarzeń

 

Powyższe terminy szkoleń są na bieżąco aktualizowane.

Przy zgłoszeniu większej liczby osób z jednej firmy/instytucji istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie firmy/instytucji i dostosowanie treści kursu do specyfiki organizacyjnej firmy.

Szkolenia realizowane są w WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8.


Kontakt z Wydziałem Szkoleń


Do pobrania: