Zgodnie z Rozporządzeniem Dziennik Ustaw z 2013 r. poz.476 rezygnacji z egzaminu, bez poniesienia konsekwencji finansowych można dokonać:

  1. W formie pisemnej złożonej osobiście lub przesłanej drogą pocztową na adres ośrodka - za datę zgłoszenia rezygnacji uznaje się datę doręczenia.
  2. W przypadku, gdy zgłoszenie rezygnacji nastąpi nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym egzaminem, opłata za egzamin podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu.
  3. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust. 4 (§ 11.1 ust. 6 Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1206).

Osoba egzaminowana może złożyć pisemny wniosek o przesłanie swoich dokumentów egzaminacyjnych do innego Ośrodka lub Miejsca Egzaminowania.

 


Do pobrania: