Przebieg egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B, zgodnie z Art. 54 ust. 1 Ustawy o kierujących z dnia 5 stycznia 2011 r. Odnośnik do Dziennika Ustaw z 2017 r. poz. 978 w formacie PDFDziennik Ustaw z 2017 r. poz. 978 (PDF 986,6KB), rejestruje się przy pomocy urządzeń rejestrujących przebieg egzaminu.

Zarejestrowany obraz i dźwięk, zgodnie z Art. 54 ust. 2 w/w Ustawy przechowuje się w ośrodku egzaminowania na odpowiednich nośnikach danych, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych, przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

Nagranie przedstawiające przebieg egzaminu, zgodnie z Art. 54 ust. 4 Ustawy, przechowuje się do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, w przypadku gdy osoba składająca egzamin złożyła skargę na jego przebieg lub warunki, w jakich był przeprowadzany,

Zarejestrowany przebieg egzaminu, zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 Odnośnik do Dziennika Ustaw z 2019 r poz. 1206 w formacie PDFDziennik Ustaw z 2019 r poz. 1206 (PDF 1,6MB) w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, może przeglądać i odtwarzać wyłącznie:

  1. dyrektor ośrodka egzaminowania lub osoba przez niego upoważniona;

  2. osoba prowadząca nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy w imieniu właściwego organu prowadzącego nadzór;
  3. osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który prowadził egzamin - w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu.

W przypadku unieważnienia egzaminu zgodnie z art. 72 ust. 3 Ustawy zostaje on przeprowadzony ponownie, na koszt WORD.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie rejestruje przebieg prawie wszystkich egzaminów praktycznych prowadzonych w zakresie innych niż B kategorii prawa jazdy. Do ich przeglądania uprawnione są osoby, o których mowa w cytowanych wyżej przepisach dotyczących kategorii B.