O egzaminie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.19.03.2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dziennik Ustaw z 2007 r. poz. 408) zaświadczenie jest ważne 3 lata.

Przed upływem 3 lat od złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym należny ponownie przystąpić do egzaminu.


Warunki przystąpienia do egzaminu

TYLKO osoby, zatrudnione lub będące członkami organizacji wymienionych poniżej (zgodnie z Art. 15 Ustawy dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2195), będą mogły przystąpić do egzaminu na Ratownika:

  • strażacy zatrudnieni / pełniący służbę w Państwowej, Ochotniczej Straży Pożarnej,
  • strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
  • policjanci,
  • żołnierze,
  • Straż Graniczna,
  • członkowie społecznych organizacji ratowniczych, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy i zostały wpisane do jednostek współpracujących z system Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 

Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest udokumentowanie przed rozpoczęciem kursu (np. skan legitymacji, skierowanie z pieczątką z jednostki macierzystej) członkostwa / służby lub zatrudnienia w w/w formacjach.

Uczestnicy (osoby zatrudnione lub będące członkami organizacji wymienionych w Art 15 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2195), którzy odbyli kurs i złożą egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy uzyskania uprawnień ratownika w rozumieniu Art. 13. 1. Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (D. U. nr 191 poz. 1410 z dnia 20 października 2006 r.).

Na egzamin uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:


Opłaty

Koszt egzaminu wynosi 99,00 zł.

 

Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika szkolenia, ew. nazwę firmy,
 rodzaj szkolenia.

Informujemy, że od dnia 13 listopada 2016 ze względu na wycofanie się Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z prowadzenia Punktów Kasowych w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie nie będzie możliwości dokonywania opłat gotówkowych na rzecz WORD w Warszawie. Zapis na egzamin

 W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:

  • dowód uiszczenia opłaty.

 


Terminy egzaminów

W kwestiach związanych z planowanymi terminami egzaminów prosimy o kontakt z Wydziałem Szkoleń WORD Warszawa.

Egzaminy realizowane są w WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8.


Kontakt z Wydziałem Szkoleń