Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Odlewnicza 8.
 2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
  Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy zgłaszać do niego:
  • tradycyjnie, w formie papierowej na adres:
   Inspektor Ochrony Danych WORD w Warszawie
   ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa;
  • w formie elektronicznej, na adres skrzynki pocztowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Posiada Pani / Pan następujące prawa:
  • dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących (art. 15 Rozporządzenia);
  • sprostowania Pani / Pana danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia);
  • usunięcia Pani / Pana danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia), chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • żądania ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia), gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani / Pan usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, a także gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani / Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 4. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obowiązkowe.
  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.
  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dalsza część klauzul informacyjnych przeznaczona jest dla poszczególnych kategorii osób, których dane są przetwarzane w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie.

Klauzula informacyjna dla dzieci oraz rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w szkoleniu na kartę rowerową

 1. Dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego mogą pochodzić:
  • od dziecka;
  • od rodzica lub opiekuna prawnego;
  • od nauczyciela przekazującego formularze lub listy osób szkolonych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • udzielona przez dziecko, rodzica lub opiekuna prawnego dziecka zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • organizacji i przeprowadzenia szkolenia na kartę rowerową;
  • prowadzenia komunikacji związanej z przeprowadzeniem szkolenia;
  • prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych;
  • dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych ze szkoleniem lub obrony przed nimi;
  • prowadzenie prac analitycznych związanych z działalnością szkoleniową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się szkoleniami (w tym wykładowcy) oraz sprawami organizacyjnymi;
  • upoważnieni pracownicy Zarządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem (w przypadku kontroli);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Wydział Komunikacji, Prokuratura), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa i tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa zakazują dalszego przetwarzania, w tym:
  • formularze arkuszy zaliczeń – 10 lat;
 6. Dane dziecka / rodzica lub opiekuna prawnego będą przetwarzane w sposób ręczny. Przekazane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy

 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
  • z pobranego PKK.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • udzielona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • przeprowadzenia procesu egzaminowania;
  • prowadzenia z Panią / Panem komunikacji związanej z egzaminem;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z egzaminem, w tym nagrania przebiegu egzaminu;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności:
   • pobranie aktualizacji profilu kandydata na kierowcę (PKK);
   • ewidencjonowanie rozliczeń finansowych;
   • odesłanie PKK na żądanie osoby, której dane dotyczą do innego WORD;
   • odesłanie zaktualizowanego PKK o wynik egzaminu do właściwego Wydziału Komunikacji;
  • udziału w postępowaniu skargowym na proces egzaminowania;
  • prowadzenie prac analitycznych i statystycznych związanych z przeprowadzanymi egzaminami;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym egzaminatorzy, osoby odbywające praktyki egzaminatorskie oraz osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi i finansowymi;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem, w tym podmiotów świadczących usługi informatyczne i prawne – w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt 3;
  • upoważnieni pracownicy Zarządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem – w przypadku kontroli procesu egzaminowania lub złożenia skargi dotyczącej egzaminu;
  • upoważnieni pracownicy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w związku z realizacją umowy dotyczącej teleinformatycznego systemu egzaminowania oraz systemu Info-Car, a także upoważnieni pracownicy podmiotu zapewniającego wsparcie techniczne do powyższego systemu;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Wydział Komunikacji, Prokuratura, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa i tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa zakazują dalszego przetwarzania, w tym:
  • listy egzaminacyjne oraz arkusze przebiegu egzaminu – 1 miesiąc;
  • protokoły egzaminów państwowych – 50 lat;
  • złożona skarga dotycząca przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy przekazana do Urzędu Marszałkowskiego – 5 lat;
  • zarejestrowane nagranie z praktycznej części państwowego egzaminu na prawo jazdy - 21 dni, chyba że została złożona w/w skarga;
  • rozliczenia finansowe - 6 lat.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla kierowników OSK i instruktorów wynajmujących plac manewrowy

 • Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • udzielona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 • Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • przeprowadzenia procesu wynajmu placu manewrowego;
  • prowadzenia z Panią / Panem komunikacji związanej z wynajmem placu manewrowego;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z wynajmem placu manewrowego;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności:
   • ewidencjonowanie wynajmu placu;
   • ewidencjonowanie rozliczeń finansowych;
  • prowadzenie prac analitycznych i statystycznych związanych z wynajmem placu manewrowego;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym egzaminatorzy, osoby odbywające praktyki egzaminatorskie oraz osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi i finansowymi;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem, w tym podmiotów świadczących usługi informatyczne i prawne – w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt 3;
  • upoważnieni pracownicy Zarządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem – w przypadku kontroli procesu egzaminowania lub złożenia skargi dotyczącej egzaminu;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa i tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa zakazują dalszego przetwarzania, w tym:
  • formularze zgłoszeniowe – 2 lata;
  • rozliczenia finansowe - zgodnie z przepisami ustawy podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych znajdujących się w bazie CEIDG uczestniczących w przetargach publicznych, zapytaniach o cenę oraz dokonujących sprzedaży na rzecz WORD w Warszawie

 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
  • ze stron internetowych;
  • z innych ogólnie dostępnych miejsc zawierających dane przedsiębiorców.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • niezbędność danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, dalej „PZP”;
  • zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania z Panią / Panem umowy, w przypadku wyboru Pani / Pana jako wykonawcy zamówienia publicznego;
  • prowadzenia komunikacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia, a w przypadku wyboru Pani / Pana jako wykonawcy zamówienia publicznego, związanej z umową na wykonanie zamówienia publicznego;
  • prowadzenia dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych i ewidencyjnych; 
  • dochodzenia roszczeń związanych z w/w postępowaniem lub w/w umową lub obrony przed nimi;
  • prowadzenie prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi i  finansowymi;
  • osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody (np.: bankom);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem, w tym podmiotów świadczących usługi informatyczne i prawne – w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt 3;
  • upoważnieni pracownicy Zarządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem (w przypadku kontroli);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa i tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa zakazują dalszego przetwarzania, w tym:
  • protokół postępowania przetargowego wraz z załącznikami – 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wybór najlepszej oferty oraz zawarcie umowy kupna z wyłonionym oferentem.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, z którymi zawierana jest umowa cywilnoprawna np.: zlecenie, dzieło, umowa o świadczenie usług

 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • udzielona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania z Panią / Panem umowy;
  • prowadzenia komunikacji związanej z Pani / Pana umową;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z Pani / Pana umową;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych;
  • dochodzenia roszczeń związanych z w/w umową lub obrony przed nimi;
  • prowadzenie prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi i finansowymi;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem, w tym podmiotów świadczących usługi informatyczne i prawne – w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt 3;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody (np.: bankom);
  • upoważnieni pracownicy Zarządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem (w przypadku kontroli);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Wydział Komunikacji, Prokuratura, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa i tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa zakazują dalszego przetwarzania, w tym:
  • rozliczenia finansowe - 6 lat.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach optymalnego doboru wiedzy, umiejętności oraz zaproponowanej ceny towaru lub usługi. Konsekwencją wyboru będzie zawarcie umowy.

Klauzula informacyjna dla osób składających dokumenty rekrutacyjne

 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • udzielona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i dokumentowania tego procesu.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami kadrowymi, a także inni pracownicy Administratora (np.: kierownik komórki organizacyjnej);
  • upoważnieni pracownicy Zarządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem (w przypadku kontroli);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa i tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa zakazują dalszego przetwarzania, w tym:
  • dokumenty rekrutacyjne - 2 lata od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora WORD w Warszawie dotyczącym Regulaminu rekrutacji. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach

 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
  • z firmy lub instytucji zgłaszającej Panią / Pana na szkolenie (np.: pracodawca, Powiatowy Urząd Pracy).
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • udzielona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania z Panią / Panem umowy na usługi szkoleniowe;
  • prowadzenia komunikacji związanej z przeprowadzeniem szkolenia;
  • prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych;
  • dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z w/w umową lub obrony przed nimi;
  • prowadzenie prac analitycznych związanych z działalnością szkoleniową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się szkoleniami (w tym wykładowcy) oraz sprawami organizacyjnymi i finansowymi;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem, w tym podmiotów świadczących usługi szkoleniowe, informatyczne i prawne – w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt 3;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody (np. bankom), w tym upoważnieni pracownicy podmiotów zgłaszających na szkolenia (np.: Pani / Pana pracodawca, Powiatowy Urząd Pracy);
  • upoważnieni pracownicy Darmmar Soft s.c. w związku z realizacją umowy dotyczącej teleinformatycznego systemu Szkolenia oraz zapewniającego wsparcie techniczne do powyższego systemu;
  • upoważnieni pracownicy Grupa Image sp. z o.o. w związku z realizacją umowy dotyczącej dostępu do internetowej platformy szkoleniowej;
  • upoważnieni pracownicy Zarządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem (w przypadku kontroli);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Wydział Komunikacji, Prokuratura, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa i tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa zakazują dalszego przetwarzania, w tym:
  • akta osób szkolonych – 5 lat;
  • rejestr wydanych zaświadczeń – 10 lat;
  • rozliczenia finansowe - 6 lat.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminach szkoleń, konsekwencją takiego przetwarzania będzie zróżnicowanie ponoszonych opłat za szkolenia.

Klauzula informacyjna w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu budynku i jego otoczenia

 1. Danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu są: wizerunek osoby, a w przypadku monitoringu zainstalowanego w okienkach Biura Obsługi Klienta dodatkowo głos osoby (jej wypowiedź) oraz dane osobowe ujawnione w trakcie wypowiedzi.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie WORD w Warszawie;
  • ochrony mienia;
  • kontroli nad zachowaniem w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
  • dochodzenia lub ustalenia roszczeń, w tym z tytułu szkód na mieniu lub obrony przed nimi.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem, w tym podmiotów świadczących usługi informatyczne i prawne – w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt 3;
  • upoważnieni pracownicy Zarządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem (w przypadku kontroli);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
 5. Pani / Pana dane przechowywane będą do czasu automatycznego nadpisania, a w przypadku wszczęcia sprawy przez upoważnione podmioty - do czasu jej rozstrzygnięcia.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Do pobrania: