Każdy kierowca zawodowy, chcąc uzyskać świadectwo kwalifikacji prawo jazdy obowiązany jest zdać test kwalifikacyjny. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć ten proces, gdyż zdajemy sobie sprawę, że dla większości osób wiąże się on z dużym stresem. Wiedza uzyskana za naszym pośrednictwem pozwoli Państwu na zapoznanie się z wymaganiami stawianymi osobom egzaminowanym jeszcze przed rozpoczęciem procesu szkolenia.


Warunki i tryb przeprowadzania testu kwalifikacyjnego opisane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022. Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 739 (PDF 767,8KB).


Przed przystąpieniem do testu, osoba posiadająca Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) obowiązana jest zapisać się na test kwalifikacyjny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Zapisu na test kwalifikacyjny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie możecie Państwo dokonać na dwa sposoby:

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza przy ul. Odlewniczej 8. (na chwilę obecną testy kwalifikacyjne organizowane są wyłącznie w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza przy ul. Odlewniczej 8.)
 • za pośrednictwem strony Info-Car.

Testy kwalifikacyjne dostępne są w języku polskim a także w języku angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim.

Musicie Państwo zabrać ze sobą:

 • otrzymany w Wydziale Komunikacji numer PKZ,
 • wniesioną opłatę za test kwalifikacyjny.

Opłaty

Opłat można dokonać:

 • przelewem na rachunek bankowy WORD w Warszawie,
 • w okienku Biura Obsługi Klienta za pomocą karty płatniczej.
 • w ramach procesu rezerwacji terminu egzaminu za pośrednictwem strony Info-Car.

Wpłaty należy dokonać na rachunek nr: 26 8230 0007 0016 2274 2000 0001

W tytule przelewu należy wpisać: 

 • numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, osoby egzaminowanej,
 • imię i nazwisko osoby egzaminowanej,
 • rodzaj egzaminu PKZ,
 • kategorię egzaminu - blok C, blok D.

Wysokość opłaty wynosi: 50,00 zł.


Rezygnacja z testu kwalifikacyjnego.

Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym testem kwalifikacyjnym , może poinformować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na test w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania jest wymagane okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

W przypadku, o którym mowa powyżej, ośrodek egzaminowania wyznacza kolejny termin testu kwalifikacyjnego.

W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa powyżej.

Osoba egzaminowana nie wnosi opłaty za test kwalifikacyjny w przypadku awarii systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania.


Przed przystąpieniem do testu, egzaminator dokonuje sprawdzenia tożsamości osoby egzaminowanej na podstawie ważnego dokumentu.


Test kwalifikacyjny przeprowadzany jest w formie elektronicznej na komputerowym urządzeniu egzaminacyjnym. Osoba powinna wskazać prawidłową odpowiedź na pytania wyświetlane losowo w czasie rzeczywistym przez system komputerowy.

Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej obejmuje:

 1. część podstawową składającą się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego, w tym w zakresie bloku programowego określonego odpowiednio do prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E co najmniej po 2 i nie więcej niż 3 pytania z następujących działów, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia:
  1. 1.1,
  2. 1.2,
  3. 2.1,
  4. 3.1,
  5. 3.2,
  6. 3.3,
  7. 3.4,
  8. 3.5,
  9. 3.6 oraz
 2. część specjalistyczną składającą się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego:
  1. w tym 2 pytania z następujących działów, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia, w zakresie bloku programowego określonego do prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E:
   • 1.3,
   • 1.4,
   • 1.4(a),
   • 2.2,
   • 3.7,
  2. w tym 2 pytania z następujących działów, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia, w zakresie bloku programowego określonego do prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E:
   • 1.5,
   • 1.6,
   • 1.7,
   • 2.3,
   • 3.8.

Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.

Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi albo niewybranie żadnej odpowiedzi jest traktowane jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej.

Wynik testu kwalifikacyjnego uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

 • 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz
 • 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, wynosi 45 minut.

Osoby, które ukończyły kwalifikację wstępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną, przystępują do testu kwalifikacyjnego, który obejmuje część specjalistyczną w zakresie bloku programowego do prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej obejmuje część specjalistyczną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, składającą się z 10 pytań.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 7, wynosi 15 minut.

Wyniki testu kwalifikacyjnego:

 1. egzaminator wpisuje do listy osób zakwalifikowanych na test kwalifikacyjny bezpośrednio po zakończeniu dla określonej osoby tego testu, przez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery:
  1. P – jeżeli wynik jest pozytywny,
  2. N – jeżeli wynik jest negatywny,
  3. X – jeżeli osoba nie przystąpiła do testu;
 2. dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ośrodka egzaminowania:
  1. aktualizuje profil kierowcy zawodowego, umieszczając w odpowiednich rubrykach litery, o których mowa w pkt 1, potwierdzając ten wpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do profilu kierowcy zawodowego wpisuje się pozytywne i negatywne wyniki z testu kwalifikacyjnego,
  2. wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej poprzez wprowadzenie do profilu kierowcy zawodowego pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego oraz informacji o numerze świadectwa i dacie jego wydania,
  3. wydaje osobie egzaminowanej, na jej wniosek, zaświadczenie potwierdzające uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej

Do pobrania: