Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Od dnia 17 września 2022 roku szkolenia z zakresu redukcji punktów karnych nie są realizowane.

Informacja dotycząca kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Według aktualnie obowiązujących przepisów skutkiem przekroczenia przez kierowcę liczby 24 punktów karnych jest obowiązek poddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji, tj. ponownego podejścia do egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy – dotyczy kierowcy posiadającego prawo jazdy dłużej niż rok. Jeżeli taki kierowca, nie przekroczył dopuszczalnego limitu punktów ma możliwość wzięcia udziału w dobrowolnym szkoleniu dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego pozwalającym zredukować liczbę posiadanych punktów karnych o 6.

Uprzejmie informujemy, iż o dnia 17.09.2022 roku  takiej możliwości nie będzie, ponieważ zostały uchylone przepisy umożliwiające organizację powyższego szkolenia.

Wychodząc naprzeciw pytaniom naszych klientów dotyczących organizacji przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie od dnia 17 września 2022 roku „nowych” kursów reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w przypadku przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego uprzejmie informujemy, że

kursy redukujące punkty karne „według nowych zasad” nie będą organizowane!

Przyczyną takiego stanu rzeczy oprócz braku publikacji „nowego rozporządzenia” w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest również uzależnienie możliwości jego organizacji od wejścia w życie art. 98a ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami, który z kolei jest uzależniony od ogłoszenia przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw transportu komunikatu określającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających m.in. wdrożenie opisanego wyżej kursu. Komunikat ten powinien zostać ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw informatyzacji w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie, co oznacza, że:

Kursy redukujące punkty karne „według nowych zasad” będą mogły odbywać się dopiero po publikacji „nowego rozporządzenia” oraz po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia przez Ministra ds. Informatyzacji i Ministra ds. Tramsportu „odpowiedniego komunikatu”.