Szanowni Państwo, Klienci WORD Warszawa.

Informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. Dyrektor WORD w Warszawie podpisał Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród pracowników Ośrodka oraz osób, na rzecz których Ośrodek wykonuje zadania publiczne.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Załącznikiem do Zarządzenia.

Na podst. art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2018 roku poz. 1990 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1356), zarządza się co następuje:

Załącznik do Zarządzenia nr 13/2020
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Wytyczne w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród pracowników Ośrodka oraz osób, na rzecz których  Ośrodek wykonuje zadania publiczne.

 1. Egzaminy
  • Przeprowadza się egzaminy tylko, o ile spełnione są przez egzaminatora i osobę egzaminowaną zalecenia i wytyczne Główny Inspektora Sanitarnego (dalej „zalecenia i wytyczne sanitarne”).
  • Kontrolę spełniania zaleceń i wytycznych sanitarnych przez egzaminatorów sprawują koordynator miejsca egzaminowania, który uprawniony jest do współpracy w tym zakresie z pracownikiem BHP oraz Kierownikiem Wydziału Realizacji Egzaminów Państwowych.
  • Kontrolę spełniania zaleceń i wytycznych sanitarnych przez osoby egzaminowane sprawuje egzaminator lub koordynator miejsca egzaminowania, którzy są uprawnieni do zasięgnięcia opinii przełożonego lub pracownika BHP.
  • Upoważnia się egzaminatora i koordynatora miejsca egzaminowania w tych sytuacjach, gdy nie są stosowane przez osobę egzaminowaną jednorazowe środki ochrony indywidualnej, do podjęcia decyzji o wstrzymaniu egzaminu. Decyzję należy uzasadnić osobie egzaminowanej oraz przekazać w tym samym dniu notatkę w tej sprawie Kierownikowi Wydziału Realizacji Egzaminów Państwowych.
  • Pojazd egzaminacyjny będący własnością WORD w Warszawie, przed i po każdym egzaminie podlega obowiązkowej dezynfekcji.
  • Po przerwaniu egzaminu, osoba egzaminowana zajmuje miejsce na tylnym siedzeniu po prawej stronie (dotyczy kat. A i pochodnych, kat. B).
  • Pojazd egzaminacyjny zapewniany przez osobę zdającą w trybie art. 53 ust. 4a oraz podstawiany przez ośrodek szkolenia w trybie art. 54 ust. 5 Ustawy o kierujących pojazdami, przed egzaminem podlega obowiązkowej dezynfekcji.
  • W przypadku egzaminowania na kat. A i pochodnych, zaleca się korzystanie z własnego kasku ochronnego.
  • Wszystkie pisma kierowane do Ośrodka dotyczące procesu egzaminowania składa się wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta.
 2. Szkolenia
  • Wstrzymuje się wszystkie projekty z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego o charakterze masowym (np. konferencje, pokazy, zajęcia w szkołach i przedszkolach).
  • Przeprowadza się szkolenia wyłącznie w grupach o małej liczebności.
  • Przeprowadza się szkolenia tylko, o ile spełnione są przez pracownika lub współpracownika Ośrodka i osobę szkoloną zalecenia i wytyczne sanitarne.
  • Kontrolę spełniania zaleceń sanitarnych przez osoby szkolące sprawuje Kierownik Wydziału Szkoleń i BRD, który uprawniony jest do współpracy w tym zakresie z pracownikiem BHP.
  • Kontrolę spełniania zaleceń i wytycznych sanitarnych przez osoby szkolone sprawuje osoba szkoląca, która jest uprawniona do współpracy w tym zakresie z Kierownikiem Wydziału Szkoleń i BRD i pracownikiem BHP.
  • Upoważnia się pracownika wyznaczonego do przeprowadzenia szkolenia do wstrzymania szkolenia w tych sytuacjach, gdy nie są stosowane, pomimo zagwarantowania przez Ośrodek, jednorazowe środki ochrony indywidualnej, przez osobę szkoloną. Decyzję o wstrzymaniu szkolenia, w razie niestosowania środków ochrony indywidualnej przez osobę szkoloną, pracownik uzasadnia osobie szkolonej oraz przekazuje w tym samym dniu notatkę w tej sprawie Kierownikowi Wydziału Szkoleń i BRD.
  • Pomieszczenia oraz środki dydaktyczne przeznaczone do szkolenia podlegają obowiązkowej dezynfekcji.
  • Wszystkie pisma kierowane do Ośrodka dotyczące procesu szkoleń składa się wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta.
 3. Ograniczenia przemieszczania
  • Wprowadza się obowiązek pomiaru temperatury przy wejściu do Ośrodka wobec każdej osoby, a o wyniku pomiaru informuje się wyłącznie tę osobę z zachowaniem wymogów poufności.
  • Zabrania się wstępu na teren Ośrodka osobom postronnym.
  • Odmawia się wstępu na teren Ośrodka każdej osobie:
  • co do której mogłoby zachodzić uzasadnione podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w postaci występowania u niej jednego lub więcej objawów choroby COVID-19 w postaci podwyższonej temperatury ciała powyżej 37,5 0 C, trudności w oddychaniu, suchego i uporczywego kaszlu,
  • która odmówiła pomiaru temperatury,
  • nie korzysta ze środków ochrony osobistej wymaganych przez Ośrodek.
  • Odmawiając wstępu na teren Ośrodka, z przyczyn o których mowa powyżej, uzasadnia się to osobie zainteresowanej, w sposób gwarantujący poufność.
  • Zakazuje się gromadzić danych o przyczynach odmowy wstępu na teren Ośrodka.
  • Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka winny stosować zalecenia i wytyczne sanitarne.
 4. Ograniczenia w zakresie sprzętu i pomieszczeń
  •  Zapewnia się interesantom możliwość korzystania wyłącznie z pomieszczeń związanych z procesem egzaminowania oraz szkoleniem oraz toalet, oznakowując wyraźnie te pomieszczenia.
  • W każdym pomieszczeniu, do którego wstęp może mieć interesant, gwarantuje się możliwość dezynfekcji rąk oraz zapewnia się częste ich wietrzenie.
  • W każdym pomieszczeniu, do którego wstęp może mieć interesant, zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekcji rąk. Za przygotowanie takiej informacji odpowiada pracownik BHP.
  • Zasady i harmonogram dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu Ośrodka opracowuje Kierownik Wydziału Techniczno-Administracyjnego we współpracy z pracownikiem BHP.
  • Kontrolę dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu sprawuje Kierownik Wydziału Techniczno-Administracyjnego, który uprawniony jest do współpracy w tym zakresie z pracownikiem BHP.
 5. Ograniczenia przy świadczeniu pracy
  • Zaleca się pracownikom wzmożoną samokontrolę stanu zdrowia, celem zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród pracowników Ośrodka oraz osób, na których rzecz Ośrodek wykonuje zadania publiczne.
  • Zobowiązuje się pracowników do takiej organizacji pracy, aby minimalizować konieczność obecności interesantów na terenie Ośrodka, za wyjątkiem uczestnictwa w egzaminach i szkoleniach, w miejsce tego umożliwiając interesantom szybki kontakt i załatwienie sprawy z wykorzystaniem korespondencji mailowej i kontaktu telefonicznego.
  • Zaleca się pracownikom ograniczanie do minimum bezpośrednich kontaktów z innymi pracownikami w czasie świadczenia pracy, w miejsce tego wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktu telefonicznego.
  • Podczas bezpośrednich spotkań wynikających z realizacji zadań pracownicy winni stosować się do zaleceń i wytycznych sanitarnych.
  • Przy otwieraniu lub odbieraniu pism kierowanych do Ośrodka, jak i przy sprawdzaniu dokumentów, zaleca się używać środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek.
  • Pracownikom zapewnia się stały dostęp do środków ochrony osobistej, preparatów dezynfekujących, w tym umożliwiających dezynfekcję miejsca pracy i rąk.
  • Każdy z pracowników uprawiony jest do złożenia wniosku o dodatkową dezynfekcję sprzętu lub pomieszczeń jeżeli uzna, że wymagają tego dodatkowe okoliczności.
  • Zabrania się korzystania ze sprzętu i pomieszczeń, które nie zostały zdezynfekowane.

Do pobrania: