Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej (karty zgłoszeniowe będą dostępne na spotkaniu organizacyjnym),
 • wniesienie opłaty,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • posiadanie przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B,
 • ukończenie 23 lat,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami;
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu za (wystarczy oświadczenie, które jest zawarte w karcie zgłoszeniowej):
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.


Cennik

Wpłata jednorazowa4 000,00 PLN
RatyI rata - 1 400,00 PLN
II rata - 1 400,00 PLN
III rata - 1 400,00 PLN
RAZEM = 4 200,00 PLN

Dodatkowy rabat w wysokości 100,00 PLN w przypadku instruktorów, którzy uczestniczyli w warsztatach doskonalenia zawodowego organizowanych przez WORD Warszawa


Terminy zjazdów

 Data zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I 9 - 10 grudnia 2017 r.Harmonogram zajęć 
Zjazd II27 - 28 stycznia 2018r.Harmonogram zajęć 
Zjazd III3 - 4 lutego 2018 r.Harmonogram zajęć 
Uwaga.
Zmiana harmonogramu zajęć
Zjazd IV17 - 18 lutego 2018 r.Harmonogram zajęć 
Zjazd V3 - 4 marca 2018 r.Harmonogram zajęć 
Zjazd VI17 - 18 marca 2018 r.Harmonogram zajęć 
Zjazd VII7 - 8 kwietnia 2018 r.Harmonogram zajęć 
Zjazd VIII21 - 22 kwietnia 2018 r.Harmonogram zajęć 
Zjazd IX

12 - 13 maja 2018 r.

19 - 20 maja 2018 r.
Uwaga.
Zmiana terminu zjazdu.

Harmonogram zajęć 
Zjazd X 26 maja 2018 r.Harmonogram zajęć 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika, rodzaj szkolenia / kursu
  

Informujemy, że od dnia 13 listopada 2016 ze względu na wycofanie się Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z prowadzenia Punktów Kasowych w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie nie będzie możliwości dokonywania opłat gotówkowych na rzecz WORD w Warszawie. 


Do pobrania:

O szkoleniu

Informujemy, że dnia 29 października 2016 roku rozpoczynamy kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów rozszerzających uprawnienia w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych na pozwolenie na kierowanie tramwajem.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • warunkiem zakwalifikowania kandydata na kurs jest dostarczenie do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wynikających z art. 58 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 Ustawy o kierujących pojazdami. Dokumenty te należy złożyć u organizatora kursu przed jego rozpoczęciem.

Zapis na szkolenie

 W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:

 • dowód uiszczenia opłaty,
 • dokument stwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
 • dokument potwierdzający posiadanie uprawnień egzaminatora w zakresie co najmniej kategorii B prawa jazdy,
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem od co najmniej roku,
 • wypełnioną kartę zgłoszeniową.

 

Zapisu na szkolenie można dokonać:

 • osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Obsługi Klienta, Miejsce Egzaminowania przy ul. Odlewniczej 8,
 • e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Opłaty

Koszt szkolenia wynosi 1600,00 zł.

 

Opłat należy dokonać:

 • przelewem bankowym, wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:
  • numeru rachunku bankowego: 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006,
  • Tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia lub nazwę firmy zgłaszającej na szkolenie,
  • rodzaj szkolenia.
 • w Biurze Obsługi Klienta w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza opłaty można dokonać jedynie przy użyciu karty płatniczej.


Terminy szkoleń

Terminy zajęć teoretycznych określa harmonogram.

Terminy zajęć praktycznych uzależnione są od liczby egzaminów państwowych w zakresie pozwolenia na kierowanie tramwajem.

 

Szkolenia realizowane są w WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8.


Kontakt z Wydziałem Szkoleń


Do pobrania:

Szanowni Państwo.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie organizuje Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów rozszerzających uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie kategorii A, C, D.

Mając powyższe na uwadze prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w ww. kursie o przesłanie Karty zgłoszeniowej drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 660-430-686 w godzinach 7:00 - 15:00.

Planowany termin I-go zjazdu został wyznaczony na dzień 2 i 3 grudnia 2023 r., w godz. 9:00-17:15.

Osoby zainteresowane Kursem prosimy również o przesyłanie drogą elektroniczną na powyższy adres email skanów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań uczestnictwa w Kursie.

Oryginały dokumentów będą weryfikowane przed rozpoczęciem zajęć w dniu 2 grudnia 2023 roku.

Ponadto osoby chcące uczestniczyć w powyższym kursie w trybie zdalnym obowiązane są do przesłania aktualnej fotografii w celu weryfikacji osoby podczas szkolenia.


Do pobrania: