Warszawa, dnia:

Imię *
Nazwisko *
Numer PESEL *Osoby nieposiadające nr PESEL wpisują same zera
Data urodzenia *Data w formacie dd.mm.rrrr
Ulica
Nr domu *
Nr lokalu
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Nr telefonu *
Adres e-mail *
Wnioskowana kwota zwrotu należności za egzamin w PLN: *
Kwota została opłacona w:  (zaznaczyć odpowiednie miejsce egzaminowania)*
ME Odlewnicza
ME Bemowo
ME Radarowa
Środki finansowe proszę: (zaznaczyć odpowiednią opcję) *
odbiorę osobiście
zwrócić na konto bankowe nr: 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu, wymiany korespondencji i prowadzenia rejestru korespondencji, w celach zapewnienia bezpieczeństwa, ewentualnego dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami lub prowadzenia innych postępowań oraz w innych celach związanych z prowadzeniem działalności Administratora.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, to jest wykonanie umowy lub uzasadniony interes Administratora dotyczący wszystkich celów wskazanych powyżej oprócz wykonania umowy. Odbiorcą Państwa danych jest Administrator oraz osoby przetwarzające dane w imieniu Administratora oraz inne podmioty.
Dane osobowe będą przetwarzane przez 11 lat od zakończenia współpracy lub rozpatrzenia reklamacji lub rejestracji korespondencji, a po upływie tego okresu przez okres wymagany dla realizacji uzasadnionego interesu administratora danych lub przez okres wymagany przez przepisy prawne.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego. Ponadto informujemy, że w niektórych przypadkach istnieje brak możliwości zidentyfikowania adresata oraz oświadczamy, że nie wykorzystujemy Państwa danych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Podanie danych jest umowne, przy czym brak danych uniemożliwia osiągnięcie celów wskazanych powyżej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie przy ulicy Odlewniczej 8 w Warszawie, które zostały opublikowane na stronie internetowej pod adresem: https://word.waw.pl/ogloszenia/ochrona-danych-osobowych oraz w siedzibie Ośrodka i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie zwrotu niewykorzystanych opłat za egzaminy.

Termin realizacji wniosku wynosi 14 dni od dnia jego złożenia.