Opłaty egzaminacyjne obowiązujące od dnia 19.01.2013 roku za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców ustalone są na podstawie Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 974, Dziennik Ustaw z 2013 r. poz.476, Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 728 oraz Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1098.

 

 

kategoria

egzamin
teoretyczny

egzamin
praktyczny

całość

AM

30 zł

140 zł

170 zł

A, A1, A2

30 zł

180 zł

210 zł

B

30 zł

140 zł

170 zł

B1, C1, D1, T

30 zł

170 zł

200 zł

C, D

30 zł

200 zł

230 zł

B (96)

nie dotyczy

170 zł

170 zł

B+E

nie dotyczy

200 zł

200 zł

C1+E, C+E, D1+E, D+E

nie dotyczy

245 zł

245 zł

pozwolenie na tramwaj

30 zł

125 zł

155 zł

 
 
 
W związku z powyższym:
 • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się z opłaty za egzamin praktyczny. W takiej sytuacji egzamin prowadzony jest pojazdem będącym w dyspozycji tej osoby.
 • Na wniosek osoby składającej egzamin, będącej osobą uprawnioną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), wojewódzki ośrodek ruchu drogowego zapewnia nieodpłatną pomoc tłumacza języka migowego lub systemu językowo--migowego podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy w części praktycznej.
 • W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:
  - zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie albo
  - zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.
 • W przypadku gdy osoba egzaminowana, mając wyznaczony termin części praktycznej egzaminu państwowego, nie uzyskała pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, opłata pobrana za część praktyczną egzaminu państwowego podlega:
  - zaliczeniu na poczet tej części egzaminu państwowego w innym terminie albo
  - zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

Opłat można dokonać:

 • przelewem na rachunek bankowy Miejsca Egzaminowania,
 • w okienku Biura Obsługi Klienta za pomocą karty płatniczej,
 • podczas zapisu w systemie Info-Car.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól w związku z uzależnieniem rachunku bankowego od miejsca egzaminowania:

 • Miejsce Egzaminowania Odlewnicza
  ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa
  wpłaty należy dokonać na rachunek nr 26 8230 0007 0016 2274 2000 0001
 • Miejsce Egzaminowania Bemowo
  ul. Powstańców Śląskich, 01-446 Warszawa
  wpłaty należy dokonać na rachunek nr 96 8230 0007 0016 2274 2000 0002
 • Miejsce Egzaminowania Radarowa
  ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa
  wpłaty należy dokonać na rachunek nr 69 8230 0007 0016 2274 2000 0003

Tytuł przelew umusi zawierać:

 • numer PESEL osoby egzaminowanej,
 • imię i nazwisko osoby egzaminowanej,
 • rodzaj egzaminu (teoria, praktyka, teoria+praktyka),
 • kategorię egzaminu.


Przy realizowaniu zapisu bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie płatności za egzaminy można dokonywać wyłącznie z użyciem kart płatniczych lub przedstawiając potwierdzenie dokonania przelewu opłaty na poczet egzaminu.

Opłaty dodatkowe:

 • Dokonując opłaty w okienku Biura Obsługi Klienta za pomocą karty płatniczej zostanie doliczona kwota manipulacyjna w wysokości 2,00 zł PLN,
 • Dokonując opłaty za pośrednictwem strony Info-Car zostanie doliczona kwota manipulacyjna w wysokości 2,00 zł PLN.

Podmiotem odpowiedzialnym za pobranie i przekazanie kwoty do WORD Warszawa w przypadku płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych oraz strony Info-Car jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.


Do pobrania: